Pages

Nazi artist  

Thursday, January 7, 2010


၇က္စက္ႀကမ္းက်ဳတ္မႈအေပါင္းသ၇ဖူေဆာင္းခဲ့တဲ့ Nazis အာဏာ၇ွင္ေတြ၇ဲ ့၇င္ထဲမွာလဲ သာမန္လူသားေတြလိုပဲ အႏုပညာစိတ္ေလးေတြကေတာ့ကိန္းေအာင္းေနတာပါပဲ။
Nazis အာဏာ၇ွင္အဓိပတိႀကီး ဟစ္တလာဟာ World War 1 မတိုင္ခင္ကပန္းခ်ီဆ၇ာတစ္ေယာက္အၿဖစ္၇ပ္တည္ႏိုင္ေ၇းအတြက္
အေသအေႀကႀကိဳးစားခဲ့ဘူးတယ္ဆိုတဲ့အေႀကာင္းကၽြန္ေတာ္ေ၇းသားခဲ့ဘူးပါတယ္။


အခုတခါ Nazis အာဏာ၇ွင္တစ္ခ်ိဳ ့ေ၇းဆဲြဖန္တီးခဲ့တဲ့ပန္ခ်ီကားေလးေတြကို
internet ထဲမွာမထင္မွတ္ပဲ၇ွာေတြ ့မိလိုက္လို ့
အားလံုးပဲခံစားလို ့၇ေအာင္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


By 1937 the Nazis had removed more than 20,000 modernist artworks from museums and galleries, bringing them together for Entartete Kunst, a touring exhibit whose sole objective was the scorn and derision of modern art. Artworks were crowded into the Archäologisches Institut in Munich and given hand-scrawled mocking captions. Poorly hung and intentionally displayed with inadequate lighting, the artworks were surrounded by slogans like, Incompetents and Charlatans,An insult to the German heroes of the Great War and Nature as seen by sick minds. The exhibit became one the most successful displays of modern art in history - the first blockbuster art show, with around 3 million people viewing it before its thirteen-city German and Austrian tour was completed in 1941.
By the Water - Oil painting by Nazi artist, Ernst Liebermann
[ "By the Water" - Oil painting by Nazi artist, Ernst Liebermann ]

The Degenerate Art show was actually held in contrast to the Grosse Deutsche Kunstausstellung(Great German Art Exhibit), where Nazi-approved realist paintings and sculptures were displayed. Held annually in Munich from 1937 until 1944, historic, idyllic and mythological German subjects were treated in romantic, academic and classical realist styles. Artists like Ernst Liebermann, Sepp Hilz, Ivo Saliger and many others, presented scenes that extolled traditional family values, motherhood, health and work, athleticism, rustic peasant life, faith in leadership and glorification of the military. Such works could be deceptively benign, as is the case with Libermann’s By the Water. Many looking at this painting today would merely see an “apolitical” study of three nudes - yet, it’s an outstanding example of the Nazi celebration of beauty, sexuality and physical culture through classical aesthetics. Nudity in art was never censored by the Nazis, providing it helped to communicate fascist ideology. In part that entailed the idealization and objectification of femininity, while extolling masculine strength and physical superiority.
A Country Venus - Oil painting by Nazi artist, Sepp Hilz
[ "A Country Venus" - Oil painting by
Nazi artist, Sepp Hilz ]

Sepp Hilz was an academically trained realist painter who came to be known as, Bauernmaler (the painter of peasants). His classical style oil paintings of Bavarian farmers, beautiful village girls, and the rustic lives of simple country folk, were observations of rural life seemingly free of political statement. Hilz was a technically dazzling painter who never created an overtly political artwork, he was a portraitist who concerned himself only with matters of aesthetics when it came to making art. Which begs an interesting question relevant to our own time. If an artist produces nothing but “apolitical” works, is the artist then above politics? Ironically, as a successful proponent of “realism” in painting… realism did not permeate Hilz’s idealized view of the world. His charming and inoffensive paintings concealed the malignant cancer destroying his country. No doubt Hilz opposed modernist artists for depicting the screaming insanities that had become everyday life in Germany. It’s a certainty he loathed the tortured, garish and distorted artworks of the Expressionists, and he most likely applauded their censorship and banning as a “renewal” for art. From 1938 to 1944, Hilz presented no less than twenty-two paintings at the Great German Art Exhibit, with none other than Adolf Hitler purchasing two of them. Reichsminister Joseph Goebbels purchased Bäuerliche Venus (A Country Venus), the painting shown here - which became a wildly popular iconic painting for the German right-wing. Hilz was so favored by the Nazis that Hitler financed the construction of a special studio for the artist in 1939, and in 1943 the painter received the title of Professor from Goebbels.
Judgment of Paris - Oil painting by Nazi artist, Ivo Saliger
[ "Judgment of Paris" - Oil painting by
Nazi artist, Ivo Saliger ]

Another favored artist included in the Great German Art Exhibit was Ivo Saliger, whose Judgment of Paris (1939), depicted the Greek myth… but with a twist. Contemporary viewers see Saliger’s canvas as nothing more than an academic painting, an exercise in classical figurative realism - yet the work is an ideological diatribe. Saliger portrayed Paris dressed in a Hitler Youth uniform as he decided upon the most beautiful example of Aryan womanhood. Again, a difficult question arises - that of identifying the ideology inherent in images placed before us. If I had not revealed to you the story behind Saliger’s painting, would you have identified the artwork as implicitly fascist?
Today arguments continue to rage over what defines a work of art, with conservatives attacking modern art with the same vigor, and rhetoric, often used against modernists in 1930’s Germany. Witness the Art Renewal Center (ARC) and their thoroughly reactionary Eurocentric stance, which regards the academic school of late 19th Century European painting as not only the pinnacle of all artistic achievement - but the only way forward for artists today. The ARC champions the academic painter, William Bouguereau, who was the president of the painting section of the Paris Salon in 1881 and an unwavering enemy of the Impressionists. Yes, the ARC is so backward-looking they even reject Impressionism for being too modern! It’s no wonder then that I read in their “letters” section, correspondence praising Ivo Saliger for being a painter “of classical subjects.” I wouldn’t be surprised if tomorrow the ARC issued a salvo against Degenerate Art. I have more to say about the modern-day Victorians of the Art Renewal Center - but I’ll leave that rant for another day.
I’ve spent much time on this web log criticizing the follies and excesses of postmodern artists, but my critiques should never be confused with the undemocratic voices who clamor for the past. When letting my poison arrows fly against the talentless swindlers in today’s world of art, I’m always wary of being aligned with those who seek to dismiss, control or suppress artistic expression. Every aesthetic vanguard has historically been confronted by the narrow-minded who exclaim, “that isn’t art” or “I could do that.” I’m well aware of the forces that have mounted major attacks against the arts - assaults that have resulted in censorship and the closing of exhibitions. I’m also well-versed in the sad chronicle of regimes who’ve suppressed all forms of independent vision in favor of an insipid and stilted realism. Gesundes Volksempfinden, or “healthy folk sentiment,” became the official criteria for judging artworks under the Nazi regime, and when Hitler said that “anybody who paints and sees a sky green and pastures blue ought to be sterilized”… he meant it. While the world has changed since the Nazis held their Entartete Kunstexhibition, polarizing social dynamics have not. Today a deadly new strain of censorship shadows creativity - and many artists are infected with a self-imposed variant. The only solution is to meet adversity with the same steadfastness displayed by the German Expressionists - whose works after all outlived those of their adversaries.

Thanks.

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


1 comments: to “ Nazi artist

 • Anonymous
  December 23, 2010 at 1:49 AM  

  Those nazi painters are good artists, i doubt they were psychopats like hitler, or that they approved things like "the final solution", the paintings themselves are just like any other good realist painter, and don´t have nazi logos or crap like that.
  Relating realist art to nazism/fascism is just silly.
  If those political movements favored realism, was because the power that realist image has over the mind of people. Also never forget, that hitler himself wanted to become a succesful realist painter.
  There always will be artists who wants to comunicate simply what they can see with their own eyes rather than what they imagine. (or what they can accomplish in a random way).

Design by Amanda @ Blogger Buster