Pages

Internet ေ၇စီးေႀကာင္း Part 1  

Saturday, January 9, 2010

၁၉၅၇။
ဆိုဗီယက္ယူနီယံသည္ " စပြတ္နစ္ " ၿဂိဳလ္တုကိုလႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၄င္းသည္ internet ဟုၿဖစ္ေပၚလာမည့္အေၿခခံလမ္းေႀကာင္းပင္ၿဖစ္ေတာ့သည္။

၁၉၅၈။အေမ၇ိကန္ၿပည္ေထာင္စု၏ ၃၄ ေယာက္ေၿမာက္ President Eisenhower သည္ ARPA ကို
ဖဲြ ့စည္းတည္ေထာင္၇န္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ARPA ( Advanced Research Projects Angency ) သည္အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာမ်ားကိုသံုးၿပီး
အာကာသဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေ၇း၊ ဆက္သြယ္ေ၇းႏွင့္
စစ္ေ၇းအစီအမံမ်ားကို သုေတသနၿပဳေဆာင္၇ြက္၇န္ၿဖစ္၏။

၁၉၆၁။
California University မွ Computer Science ပေ၇ာ္ဖက္ဆာ Lenard Kleinrock သည္
Packet Switching သီအို၇ီစာတန္းကိုေ၇းသားေဖၚၿပခဲ့သည္။
၄င္းသည္အလြန္ႀကီးမားေသာဆက္သြယ္ေ၇းကြန္၇က္မ်ားအတြင္း
အခ်က္အလက္မ်ားစီးဆင္းပံုကိုေဖၚၿပထားသည္။

၁၉၆၂။MIT မွ J.C.R.Licklider သည္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္၇ာ computer ကြန္၇က္အေႀကာင္း
စာတမ္းေ၇းသားေဖၚၿပခဲ့သည္။
Rand Corporation မွပညာ၇ွင္ Paul Baran ကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၿဖန္ ့ၿဖဴးေပးႏိုင္ေသာ
computer ကြန္၇က္အေႀကာင္းကိုေဖၚၿပခဲ့သည္။
ကြန္၇က္တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ ဆံုခ်က္ ( notes ) မ်ားစြာထား၇ွိကာတည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္
Nuclearia စစ္ပဲြမ်ိဳး တိုက္ခိုက္ခံ၇ပါက ဆက္သြယ္ေ၇းကြန္၇က္မ်ား
ၿပတ္ေတာက္မသြားေစေ၇းအတြက္ၿဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၃။
J.C.R.Licklider ၏ကြန္၇က္အေႀကာင္းကို Department of Defense စစ္ဖက္မွမ်ားစြာစိတ္ဝင္စားခဲ့၏။
ေငြေႀကးေထာက္ပံမႈမ်ားကိုတိုးၿမွင့္ေပးခဲ့ေသာေႀကာင့္ ARPA လုပ္ငန္းမ်ားသည္ႀကီးမားေသာ
အက်ိဳးသက္ေ၇ာက္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

၁၉၆၅။
National Physical Lab မွၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး Donald Davies က Packet ဟူေသာစကလံုးကို
ပထမဆံုးအသံုးၿပဳခဲ့သည္။ Davies ၏ စိတ္ကူးမွာ messages မ်ားကိုၿဖိဳခဲြကာ blocks မ်ား
အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲကာ block တစ္ခုၿခင္းကို ကြန္၇က္အတြင္း သယ္ေဆာင္သြား၇န္ၿဖစ္ၿပီး
Paul Baran ၏တစ္ဆင့္ခံနည္းလမ္းလည္းၿဖစ္သည္။
ARPA သည္ ကြန္၇က္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ computer မ်ားတြင္ telephone line မ်ားကို
အသံုးၿပဳၿပီးဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
Ted Nelson က hypertext ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) မွ Lawrence G. Roberts သည္
ကင္းဘ၇စ္ခ်္မွ computer တစ္လံုးႏွင့္ ကာလီဖိုးနီးယားမွ computer တစ္လံုးကို telephone line
အသံုးၿပဳၿပီးခ်ိတ္ဆက္ပံုကိုသ၇ုပ္ၿပခဲ့သည္။


၁၉၆၆။
ARPA စီမံကိ္န္းသည္အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့သည္။
၄င္းကို Lawrence G. Roberts ကဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၈။
ARPANet ကိုတည္ေဆာက္၇န္ မက္ဆာခ်ဳးဆက္ၿပည္နယ္၊ ကင္းဘ၇စ္ခ်္မွ
Botts, Beranek & Newman ( BBN ) Co. သို ့ကန္ထ၇ိုက္ေပးခဲ့သည္။
၄င္းသည္ Packet Swith အတြက္ Interface Manager Processors မ်ားၿပဳလုပ္၇န္ၿဖစ္သည္။

၁၉၆၉။
University ႀကီးေလးခုမွ computer စက္ေလးလံုးကိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
ARPANet ကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည္။
၄င္းကြန္၇က္တြင္ 50 Kbps ၇ွိေသာ ဆားကစ္ကိုအသံုးၿပဳခဲ့သည္။


၁၉၇၂၊ မတ္လ။
မက္ဆာခ်ဳးဆက္ၿပည္နယ္၊ ကင္းဘ၇စ္ခ်္မွ ပညာ၇ွင္ Ray Tomlinson က
Electronic mail ကိုမိတ္ဆက္ၿပသခဲ့သည္။
သာသည္ @ ဟူေသာစာလံုးကို လိပ္စာ၏အမည္ႏွင့္ကြန္၇က္တို ့ႀကားတြင္
စတင္အသံုးၿပဳခဲ့သူၿဖစ္သည္။
APRA ကို DAPRA ( Defense Advanced Research Projects Agency )
ဟုအမည္ေၿပာင္းခဲ့သည္။


၁၉၇၃၊မတ္လ။
ပထမဆံုးအၿပည္ၿပည္ဆိုင္၇ာ ARPANet အၿဖစ္ London ၿမိဳ ့၇ွိ university ႏွင့္
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ NORSAR သို ့ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
ARPANet သည္ NCP ( Network Control Protocol ) ကိုသံုးၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ားသယ္ပို ့ေပးခဲ့သည္။DAPRA မွ Robert Bob Kahn ႏွင့္ စတင္းဖို ့ဒ္မွ Vinton G. Cerf
တို ့က Transmissionn Control Protocol/ Internet Protocol ကိုတီထြင္ခဲ့ႀကသည္။

၁၉၇၄။Intel Corp မွ microprossor မ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
၄င္းေႀကာင့္ computer လုပ္ငန္း မ်ားကို တိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
Vinton G. Cerf ႏွင့္ Robert Bob Kahn တို ့သည္
A Protocol for Packet Network Interconnection အေႀကာင္းကိုေ၇းသားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
၄င္းသည္ TCP ( Transminnion Control Protocol ) အတြက္ ဒီဇိုင္းလည္းၿဖစ္သည္။
Vinton G. Cerf ႏွင့္ Robert Bob Kahn တို ့၏စာတမ္းတြင္
Internet ဟူေသာစကားလံုးအားပထမဆံုးသံုထားသည္ကိုေတြ ့၇သည္။


၁၉၇၆။Dr. Robert M. Metcalfe သည္ Ethernet ကိုတီထြင္ခဲ့သည္။
၄င္းသည္ coaxial cable ကိုသံုးၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ၿမန္စြာ စီးဆင္းေစၿပီး
LAN ( Local Area Network ) လုပ္ငန္း၏တိုးတက္မႈအတြက္အေၿခခံၿဖစ္ခဲ့သည္။
Steve Jobs ႏွင့္ Steve Wozniak တို ့က Apple Computer Co. ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ႀကသည္။
တစ္ဦးၿခင္းသံုးႏိုင္သည့္ computer မ်ားေစ်းကြက္သို ့အလွ်င္အၿမန္ေ၇ာက္၇ွိလာပါေတာ့သည္။
၃၉ေယာက္ေၿမာက္ President Jimmy Carter သည္ E-mail ကိုအသံုးၿပဳခဲ့သည္။
England ဘု၇င္မႀကီး Queen Elizabeth II သည္ E-mail တစ္ေဆာင္ကိုပို ့လႊတ္ခဲ့သည္။Vinton G. Cerf သည္ APRA ၏ပ၇ို၇ဂ၇မ္ မန္ေနဂ်ာၿဖစ္လာခဲ့သည္။
ဆက္သြယ္ေ၇းၿဂိဳလ္တုအသံုးၿပဳကာ ကြန္၇က္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္စတင္ခဲ့သည္။


Thanks.
AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster