Pages

Internet ေ၇စီးေႀကာင္း Part 3  

Saturday, January 9, 2010

၁၉၉၅။
Compus Serve

America Online
Prodigy  တို ့က dial-up internet access ကိုစတင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅၊ ႀသဂုတ္လ။
Window 95 softwere ကို microsoft မွၿဖန္ ့ခ်ီခဲ့သည္။
အေမ၇ိကန္ႏိုင္ငံတြင္ Internet Cafe စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၆၊ ဇန္နဝါ၇ီလ။
အသက္ ၂၃ ႏွစ္သာ၇ွိေသးသည့္ စတင္းဖိုဒ့္ေက်ာင္းသားမ်ားၿဖစ္ေသာ 
Larry Page ႏွင့္ Sergey Brin တို ့သည္ Internet တြင္ website မ်ား၇ွာေဖြေ၇း
လုပ္ငန္းစဥ္ၿပဳလုပ္ေ၇းအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားစတင္ခဲ့သည္။
၄င္းသည္ Google ဟုထင္၇ွားလာသည္။
၄၅ သန္းမွ်ေသာလူဦေ၇တို ့သည္ Internet ကိုအသံုးၿပဳေနႀကၿပီၿဖစ္သည္။
ေၿမာက္အေမ၇ိကတိုက္မွ သန္း၃၀၊ ဥေ၇ာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ၉သန္း၊
အာ၇ွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၆သန္းတို ့ၿဖစ္ႀကသည္။
Personal Computer ၄၃.၂ သန္းကိုအသံုးၿပဳေနႀက၇ာ၊ ၁၄သန္းသည္
Internet ကိုခ်ိတ္ဆက္ထားႀကသည္။ Domain name tv.com ကို CNET သို ့
ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ၿဖင့္ေ၇ာင္းခ်လိုက္သည္။
Netscape ႏွင့္ Microsoft  တို ့သည္အႀကီးဆံုးၿပိဳင္ဖက္မ်ားၿဖစ္လာသည္။

၁၉၉၇။
Business.com ကိုေဒၚလာတစ္သိန္းခဲြၿဖင့္ေ၇ာင္းခ်လိုက္သည္။


၁၉၉၈။
အေမ၇ိကန္ႏိုင္ငံ Depart of Commerce မွ DNS ( Domain Name System )
ကိုအမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းအၿဖစ္လႊဲေၿပာင္း၇န္ အဆိုၿပဳခ်က္ကိုေ၇းဆြဲခဲ့သည္။
ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Number )
ကို Jon Postel ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္အမ်ားပိုင္အၿဖစ္သတ္မွတ္ၿခင္းတြင္
ႀကီးႀကပ္၇န္ၿဖစ္ၿပီး I can ဟုအသံထြက္ေခၚႀကသည္။
Goolgle Inc. ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ႀကသည္။

၁၉၉၉။
Internet အသံုးၿပဳသူသန္း ၁၀၀ ၿဖစ္လာၿပီး၊ ၅၀ % သည္အေမ၇ိကန္မွၿဖစ္သည္။
AOL သည္ Netscape ကိုဝယ္ယူခဲ့သည္။
အေမ၇ိကန္တ၇ားေ၇းမွ Tomas Penfield Jackson က Microsoft သည္စီးပါြးေ၇းလုပ္ငန္းတြင္
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ကိုၿပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းေႀကၿငာခဲ့သည္။ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးၿဖစ္သူ Shwan Fanning သည္ Napster ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
၄င္းသည္ Internet မွေတးဂီတမ်ားဖမ္းယူႏိုင္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ေတးဂီတနယ္ပယ္တြင္
မူပိုင္ခြင့္ၿပသနာမ်ားအစၿပဳလာေတာ့သည္။
E-commerce ဟူေသာစကားလံုးသည္ Internet တြင္အသစ္အဆန္းၿဖစ္လာသည္။

၂၀၀၀။
Internet တြင္ပ၇ိုဂ၇န္ေ၇းဆြဲၿခင္း လုပ္ငန္းသည္အထူးတြင္က်ယ္လာသလိုအေႏွာက္အ၇ွက္
ၿဖစ္ေသာ virus မ်ားလည္းေပၚေပါက္လာသည္။
Love Bug , Stages virus တို ့သည္ E-mail address မ်ားကိုသံုးၿပီး
အလံုးအ၇င္းၿဖင့္ဝင္ေ၇ာက္လာခဲ့သည္။
server မ်ားကိုပိတ္ထား၇သည္အထိဆိုးဝါးခဲ့သည္။
AOL ႏွင့္ Time-Warner တို ့ပူးေပါင္းခဲ့သည္။
Internet တြင္ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။
Yahoo ႏွင့္ eBay တို ့ကဲ့သို ့အဓိက website မ်ားခံခဲ့၇သည္။
လံုၿခံဳမႈအစီအစဥ္မ်ားတိုးၿမွင့္ၿပဳလုပ္၇န္ေဆာ္ႀသခဲ့ႀကသည္။

၂၀၀၁။Wikipedia စြယ္စံုက်မ္း website ကို Jimmy Wales ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
အေမ၇ိကန္တ၇ားေ၇းမွ Napster သို ့ေတးဂီတမ်ားၿဖန္ ့ေပးေနၿခင္းကို
၇ပ္ဆိုင္းေပး၇န္ဖိအားေပးခဲ့သည္။
သန္းေပါင္း ၉.၈ ဘီလီယံ၇ွိေသာ E-mail မ်ားကိုေန ့စဥ္ internet မွပို ့လႊတ္ေနႀကၿပီၿဖစ္သည္။

၂၀၀၂။
အေမ၇ိကန္၏လူဦးေ၇ ၅.၈ % သည္ internet ကိုအသံုးၿပဳေနႀကသည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္အသံုးၿပဳသူ ၅၄၄.၂ သန္း၇ွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃။
ေတးဂီတမ်ားကို internet မွ လစဥ္ေဒၚလာ ၂.၆ ဘီလီယံဖိုးတ၇ားမဝင္download လုပ္ေနႀကသည္။
Spam မ်ား၊ မလိုအပ္ေသာ E-mail မ်ားေႀကာင့္ sever မ်ားပိတ္ဆို ့မတတ္ၿဖစ္ေနသည္။
President Bush သည္ Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act
ကိုလက္မွတ္ေ၇းထိုးခဲ့သည္။
Apple computer Co မွ iTune Music Store ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
ေတးဂီတတစ္ပုဒ္ကို ၉၉ ဆင့္ႏႈန္းၿဖင့္ download လုပ္ခြင့္ၿပဳခဲ့၏။
MetaCafe Inc ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လစဥ္ video ဇာတ္လမ္းေပါင္း
သန္း ၃၀၀ ကို online မွၿပသေပးေနပါသည္။

၂၀၀၄။
MyDoom ( Novarg ) ဟုေခၚႀကေသာ Internet Worm သည္ E-mail ၁၂ ေဆာင္လွ်င္
တစ္ေဆာင္က်တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။
Online တြင္ေငြေႀကးသံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ေဒၚလာ ၁၁၇ ဘီလီယံ၇ွိလာသည္။
Google Earth ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅။
Google မွ Google Talk ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၆။
Google မွ Google Calendar ႏွင့္ Google Video ကိုထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
ယခုလက္၇ွိ internet ကြန္၇က္ထက္ပိုမိုၿမန္ဆန္မည့္ Internet2 ကို စီစဥ္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။
၄င္းသည္  University Corporation for Advanced Internet Development
အက်ိဳးအၿမတ္မယူသည့္အဖြဲ ့မွတည္ေဆာက္ေနၿခင္းၿဖစ္ၿပီး၊
အေမ၇ိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွ university ၂၀၇ အပါအဝင္ Cisco, Intel,
Sun Micro System စသည့္ Co ႀကီးမ်ားလည္းပါဝင္ႀကပါသည္။


Thanks.

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster