Pages

What is Shutter Speed?  

Saturday, January 9, 2010


shutter speed ဆိုသည္မွာ တိုတိုႏွင့္ထိေ၇ာက္ေသာစကားကိုသံုး၇၇င္ ...
‘the amount of time that the shutter is open’ ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
Shutter speed သည္ seconds ေပၚတြင္အေၿခခံၿပီးသတ္မွတ္ပါသည္။
denominator ႀကီးေလ speed ကၿမန္ေလၿဖစ္ပါသည္။
( ဥမမာ ... 1/1000 သည္ 1/30 ထက္ပိုၿပီးၿမန္ပါသည္ )
ပံုမွန္အားၿဖင့္ shutter speeds 1/60 သို ့မဟုတ္ ဒီထက္ပိုမိုၿမန္ေသာ shutter speeds ကိုအသံုးၿပဳ၇ပါသည္။
ဒီထက္ပိုမိုေႏွးေကြးေသာ shutter speeds ကိုအသံုးၿပဳမည္ဆိုပါက၊
hand shake ဟုေခၚႀကေသာ camera shake မၿဖစ္ေပၚေစ၇န္ခက္ခဲစြာႀကိဳးစားႀက၇ပါလိမ့္မည္။
( ဆ၇ာႀကီးမ်ား၊ လက္ယာဥ္ေနႀကၿပီးသူမ်ားမပါ )
Camera shake ဆိုသည္မွာ သင္၏ camera shutter ပြင့္သြားေသာအခ်ိန္ကာလတြင္၊
သင္၏ camera ကအနည္းငယ္ပင္ၿဖစ္ေစလႈပ္၇ွားသြားသည္ကိုေခၚပါ၏။
ထို ့ေႀကာင့္ သင္၏ image result သည္ blur ၿဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။
( တမင္ကိုပင္ image result ကို blur ၿဖစ္ေအာင္၇ိုက္ေသာပညာသည္၇ိုက္ခ်က္
နည္းစနစ္မ်ားၿဖင့္၇ိုက္ထားေသာ image မ်ားကိုမဆိုလိုပါ။ )
တကယ္လို ့ shutter speeds ကို 1/60 ထက္ပိုမိုေႏွးေကြးစြာအသံုးခ်ေတာ့မည္ဟုဆိုပါက၊
tripod ကိုအသံုးၿပဳ၇န္လိုအပ္သည္။
သို ့မဟုတ္ camera တြင္ built in ပါလာတတ္ေသာ image stabilization
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးခ်သင့္ပါသည္ဟုေယဘူ၇အားၿဖင့္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။
( ယခုေနာက္ပိုင္း camera ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၄င္း function ပါလာပါသည္ )

lighting အားလြန္စြာမွနည္းပါးေနေသာအေၿခအေနမ်ိဳး
subject ကလႈပ္၇ွားမႈ၇ွိေနေသာအေၿခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္
လြန္စြာေႏွးေကြးေသာ shutter speeds ကိုအသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ ့camera မ်ားတြင္ B mode ( Bulb mode ) ဟူေသာ function တစ္မ်ိဳးပါဝင္တတ္ပါသည္။
B mode ဆိုသည္မွာ သင္၏ camera က shutter ကိုဖြင့္လိုက္ေသာအခ်ိန္ကာလေလးအား
hold it down ဆုတ္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာအေၿခအေနကိုၿဖစ္ေစသည့္ function တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။
သင္၏ subject သည္မည္မွ်အလွ်င္ၿဖင့္ေ၇ႊ ့၇ွားေနသနည္း၊
ထို subject ၏ image ကိုသင္ကမည္ကဲ့သို ့image မ်ိဳး၇လိုသနည္း
ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကိုမူတည္ၿပီး ဘယ္မွ်ေသာ shutter speeds ကိုသံုးသင့္သည္ဆိုသည္ကို
သင္စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္၇မည္ၿဖစ္ပါသည္။

First shutter speeds ၿဖင့္၇ိုက္ထားေသာ image တစ္ခုပါ။

Slow shutter speeds ၿဖင့္၇ိုက္ထားေသာ image တစ္ခုပါ။


ပံုမွန္အားၿဖင့္ လႈပ္၇ွားေနေသာ subject တစ္ခုကို freeze လုပ္မည္ဆိုပါက၊
faster shutter speeds ကိုေ၇ြး၇မည္ၿဖစ္ၿပီး၊
ထို subject ၏ image ကို blur ၿဖစ္ေစၿခင္ပါက slower shutter speeds ကိုေ၇ြး၇မည္ၿဖစ္ပါသည္။
သင္၏ subject အေၿခအေန ႏွင့္ သင္ကမည္မွ် blur ၿဖစ္ေစၿခင္သည္ဆိုေသာ
အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး shutter speeds ကိုသင္စဥ္းစားေ၇ြးခ်ယ္၇မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ ... ေ၇တံခြန္မွေ၇မ်ားအ၇ွိန္မည္မွ်ၿမန္ဆန္စြာစီးက်ေနသည္ကိုသင္က၇ိုက္ယူၿခင္သည္ဆိုပါစို ့၊
သို ့မဟုတ္ ကားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာကား၏ၿမန္ဆန္ေသာအ၇ွိန္တစ္ခုကို၇င္ခုန္စြာ၇ိုက္ယူၿခင္သည္ဆိုပါစို ့၊
သို ့မဟုတ္ ေႀကြက်ေနေသာႀကယ္တစ္စင္း၏ ႀကာၿမင့္ေသာႀကယ္ေႀကြခ်ိန္
( stars move over a longer period of time ) ကိုသင္ကအမိအ၇ဖမ္းယူ၇ိုက္ကူးၿခင္သည္ဆိုပါစို ့၊
ထိုသို ့ေသာအလားတူအေၿခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ သင္သည္ longer shutter speeds ကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။
သို ့ေပမဲ့ ၄င္းကဲ့သို ့shot မ်ားတြင္ သင္သည္ tripod ကိုသံုးမွသာလွ်င္သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။
မဟုတ္ပါကသင္သည္စြန္ ့စားမႈတစ္ခုၿပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္အလားတူသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး
သင္၏ image result မွာပညာသည္၇ိုက္ခ်က္ ( motion blur ) မ်ိဳးမဟုတ္ေသာ
ေပါက္က၇ blur အာပလာ blur မ်ားၿဖစ္ေနေသာ image မ်ားကိုသာ၇၇ွိမည္သာၿဖစ္၏။
သင္အသံုးၿပဳေနေသာ lens ၏အေၿခအေနေပၚတြင္မူတည္ၿပီးလဲ shutter speeds ကိုစဥ္းစားဆံုးၿဖတ္၇မည္ၿဖစ္သည္။
Longer focal lengths သည္ camera shake ကိုပိုမိုၿဖစ္ေစေသာေႀကာင့္ faster shutter speeds ကိုေ၇ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။
သင္အသံုၿပဳေနေသာ lens ထက္ shutter speeds ကိုမ်ားေပး၇မည္ဟုအႀကမ္းအားၿဖင့္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ ... 50mm lens ကိုသံုးမည္ဆိုပါေတာ့၊1/60th ဝန္းက်င္ၿဖင့္၇ိုက္ကူးမွၿဖစ္ပါမည္။
200mm lens ကိုသံုးမည္ဆိုပါေတာ့၊ 1/250 ဝန္းက်င္ၿဖင့္၇ိုက္ကူးမွၿဖစ္ပါမည္။
aperture ႏွင့္ ISO ဆိုေသာအၿခားႏွစ္ခုဆီမွ shutter speeds ကိုသီးသန္ ့ ့ခြဲထုတ္စဥ္းစာဆံုးၿဖတ္ၿခင္းသည္ေကာင္းေသာစိတ္ကူးမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလဲေမ့မထားသင့္ေပ။
shutter speeds ကိုသင္ေၿပာင္းလဲအသံုးၿပဳေတာ့မည္ဆိုတာႏွင့္
aperture or ISO အနည္းဆံုးတစ္ခုခု၊ သို ့မဟုတ္လိုအပ္ပါကႏွစ္ခုလံုးကို
သင့္ေတာ္သလိုလိုက္ၿပီးေၿပာင္းလဲေပးမွၿဖစ္မည္။
ဥပမာ ... shutter speeds ကို 1/125th to 1/250th ထိတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္
aperture ကို f16 to f11 ၊ ISO ကို 100 to 400 ေလာက္ထားမွသင့္ေတာ္မည္ဟု
ေလ့လာမွတ္သားမိပါေႀကာင္းေၿပာႀကား၇င္းဒီ post ကေတာ့ ဒီေန၇ာမွာ stop။
( ဥပမာေၿပာတာေနာ္။ ဒီအတိုင္းလုပ္ကိုလုပ္၇မယ္လို ့ေတာ့ေသေတာင္ေၿပာဘူး။
မွားတယ္ဆို၇င္လဲၿပင္ေပးႀကပါဗ်ာ။ )

Tips ေလးတစ္ခ်ိဳ ့ share ေပးလိုက္ပါအံုးမယ္။
သင္၏ lens သည္ 50mm ၇ွိပါက 1/60th ထက္ပိုေႏွးၿပီးမ၇ိုက္မိပါေစႏွင့္။
သင္၏ lens သည္ 100mm ၇ွိပါက 1/125th သို ့မဟုတ္ထိုထက္ပိုၿပီးသံုးႏိုင္ပါသည္။
သင္၏ lens သည္ 200mm ၇ွိပါက 1/250 သို ့မဟုတ္ထိုထက္ပိုၿပီးသံုးႏိုင္ပါသည္။

Thanks.

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


0 comments: to “ What is Shutter Speed?

Design by Amanda @ Blogger Buster