Pages

The battery's dead  

Thursday, February 11, 2010

ၿဗိတိန္နုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားထည္ ့သြင္းသုိေလွာင္ကာ၊ ၿပန္လည္
အားသြင္းနုိင္သည္ ့ပလတ္စတစ္ အၿပားတစ္မ်ဴိးတီထြင္ထုတ္လုပ္ဖန္

တီးနုိင္ခဲ ့ၿပီဟု ေႀကၿငာလုိက္
သည္ ့အတြက္ မ်ဴိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးစဲြခဲ ့ႀကရေသာ သမားရုိးက် ဓါတ္ခဲမ်ား
အသံုးၿပဳစရာမလုိေတာ ့ပဲ အမွဳိက္ပံုးထဲသုိ ့ေရာက္ရွိေတာ ့မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိသံုးစဲြေနေသာ လက္
ကုိင္မုိဘုိင္းလ္ဖံုးမ်ား၊ ကားမ်ားနွင္ ့ေနာက္ဆံုး ၀တ္ဆင္ေနေသာအ၀တ္အစား ဒီဇုိင္းမ်ားပါ ေနာင္
မႀကာမီကာလမ်ားတြင္ သိသိသာသာႀကီးတုိးတက္ေၿပာင္းလဲလာေတာ ့မည္ၿဖစ္သည္...


 ဦးေဆာင္တီထြင္သူ နာတာရွာ နွင္ ့သူမ၏အဖဲြ ့သားမ်ားရဲ ့တီထြင္မွဳအစြမ္း...
Researcher Natasha Shirshova with her team's invention


ယခုကဲ ့သုိ ့လြန္စြာပါးလႊာသည္ ့ပလတ္စတစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ၿပားမ်ားတီထြင္ထုတ္လုပ္နုိင္ၿခင္းေႀကာင္ ့
မုိဘုိင္းလ္ဖံုးမ်ား၊ အုိင္ေပါ ့ဒ္မ်ားရဲ ့သံုးစြဲနုိင္တဲ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသက္တမ္းမ်ား နွစ္ဆ တုိးလာမွာ
ၿဖစ္ၿပီး အရြယ္အစားအေနၿဖင္ ့လည္း ခရက္ဒစ္ကတ္၊ ဘဏ္ကဒ္ ေလာက္မွ်သာ ပါးလြႊာေတာ ့မွာ
ၿဖစ္ပါတယ္...
အခုလုိ နည္းပညာအသစ္ေႀကာင္ ့ေနာင္ဆုိ ကြန္ၿပဴတာဖန္သားၿပင္မ်ားပါ စကၠဴစ တစ္စလုိ ေခြ
လိပ္သိမ္းဆည္းၿပီး သယ္ေဆာင္သြားနုိင္လိမ္ ့့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
ၿပီးေတာ ့လူေတြသြားလာလွဳပ္ရွားေနယင္ အလုိအေလ်ာက္ဓါတ္အားသြင္းေပးေနၿပီး၊ ရာသီဥတုေအး
ၿမလာတဲ ့အခါ အပူေငြ ့ေတြထုတ္လႊတ္ေပးမယ္ ့လွ်ပ္စစ္အကၤ် ီအ၀တ္အစားမ်ားလည္း တီထြင္ဖန္
တီးနုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...


 ဒါကေတာ ့အဆုိပါ ပလတ္စတစ္ဓါတ္အားသိုေလွာင္ၿပား အလုပ္လုပ္ပံုရွင္းၿပခ်က္ပါ...
အလုိအေလွ်ာက္ေႏြးေထြးေစမယ့္ ေႏြးထည္အက်ၤ ီပါးပါးေလးေတြနဲ ့
စကၠဴတစ္ရြက္ေလာက္သာပါးလွပ္မယ္ ့လွ်ပ္စစ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာအုပ္
ေတြပါ ေပၚထြက္လာပါလိမ္ ့မယ္...

လန္ဒန္ၿမဳိ ့Imperial ေကာလိပ္၊ ေလေႀကာင္းဆုိင္ဌာန မွ Dr Emile Greenhalgh က ယခုတီထြင္
လိုက္တဲ ့ပစၥည္းဟာ ဓါတ္ခဲမဟုတ္ေႀကာင္း စြမ္းအားၿမင္ ့လွ်ပ္စစ္သုိေလွာင္ၿပား ၿဖစ္ၿပီး သမားရုိးက်
လွ်ပ္စစ္စီးပါတ္လမ္း လုပ္ေဆာင္ပံုအတုိင္းၿဖစ္ေႀကာင္း ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

သူ ့အဖဲြ ့၏ စမ္းသပ္ပံုစံတူပလတ္စတစ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားၿပားဟာ ၅ လက္မ ပတ္လည္အရြယ္ရွိ
ၿပီး ေ၀ဖာၿပားကဲ့သုိ ့ပါးလႊာကာ သာမာန္လွ်ပ္စစ္အားသြင္းမွဳ ငါးစကၠန္ ့မွ်အခ်ိန္ၿဖင္ ့မီးေခ်ာင္းတစ္
ေခ်ာင္းကို မိနစ္ ၂၀ ႀကာမွ် လင္းေစနုိင္ပါတယ္...

ေဗၚလ္ဗုိ ကားကုမၸဏီႏွင္ ့ေပါင္စတာလင္ ၃ သန္း ( ေဒၚလာ ၄ သန္း ခဲြ ) ကုန္က်မည္ ့အနာဂတ္
မ်ဴိးဆက္သစ္ ေလာင္စာဆီႏွင္ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပူးတဲြသံုးကားမ်ားအတြက္ သုေတသနၿပဳစီမံကိန္း
ၿပဳလုပ္ေနသည္ ့Dr Greenhalgh က ” ယခုတီထြင္နုိင္ခဲ ့တဲ ့အက်ဴိးဆက္ေႀကာင္ ့ေနာင္အနာဂတ္
မွာ ထုတ္လုပ္မယ္ ့ကားမ်ားမွာသံုးစဲြမယ္ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ၎ကားမ်ားရဲ ့ေခါင္မုိး၊ သုိ ့မဟုတ္
ေဘးတံခါးမ်ားကပင္ ထုတ္လုပ္ေပးနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...”  ဟု ေၿပာႀကားခဲ ့ပါသည္...

” ဒီလွ်ပ္ၿပားရဲ ့အသံုးၿပဳနုိင္မွဳဟာဒီတင္ရပ္မသြားေသးပါဘူး....ထူထဲႀကီးမားတဲ ့ဓါတ္ခဲၿပားမ်ားအသံုး
ၿပဳစရာမလုိေတာ ့တဲ ့အတြက္ ေနာင္မုိဘုိင္းလ္ဖံုးမ်ားဟာ ဘဏ္ကဒ္တစ္ခုလိုပါးလႊာေတာ ့မွာၿဖစ္ၿပီး
ကိုယ္ပုိင္သံုးကြန္ၿပဴတာအေသးမ်ားမွာလည္း အလုိအေလ်ာက္ဓါတ္အားသြင္းနုိင္မွာမုိ ့ နာရီေပါင္းမ်ား
စြာ အသံုးၿပဳနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...” လို ့သူကဆက္ေၿပာပါတယ္...
အဆုိပါ ပလတ္စတစ္ဓါတ္ၿပားဟာ သာမာန္ဓါတ္ခဲမ်ားထက္လြယ္ကူလွ်င္ၿမန္စြာ အားသြင္းနုိင္၊ အသံုး
ၿပဳနုိင္သည္ ့အတြက္ သံုးစြဲမွဳသက္တမ္းလည္းပိုမုိႀကာရွည္ခံမွာၿဖစ္ပါတယ္...
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဆုိပါလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုိေလွာင္ၿပားကုိ ေဗာ္လ္ဗုိကားရဲ ့အပုိဘီးတင္ေဆာင္
တဲ့ သတၱဳၿပားေနရာအကန္ ့မွာအစားထုိးအသံုးၿပဳဖုိ ့ႀကံရြယ္ထားပါတယ္...

ဒါေႀကာင္ ့လက္ရွိေဗာ္လ္ဗုိကားမွာသံုးစဲြေနတဲ ့မ်ဴိးဆက္သစ္လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီအုိးေနရာမွာအခု
တီထြင္လုိက္တဲ ့ပလတ္စတစ္ဓါတ္အားၿပားမ်ားအသံုးၿပဳေတာ ့မွာမုိ ့အရြယ္အစားပုိမုိေသးငယ္
သြားမွာၿဖစ္ၿပီး ကားအေလးခ်ိန္လည္းေလ်ာ ့က်ကာ ကားရဲ ့အသံုးၿပဳနုိင္မွဳစြမ္းရည္ ပုိမုိတုိးတက္
ေကာင္းမြန္လာမွာၿဖစ္ပါတယ္...
” ဒီလုိတီထြင္မွဳမ်ဴိးတစ္ၿခားမည္သူမွ် မၿပဳလုပ္နုိင္ေသးပါဘူး...ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ လက္ရွိ
အသံုးၿပဳေနတဲ ့ဘက္ထရီေတြအားလံုး ေၿပာင္းလဲသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္...” လို ့ Dr Greenhalgh က
ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


ေနရစ္ခဲ ့ေတာ ့ေခတ္ေဟာင္း ဓါတ္ခဲမ်ား...
The new patented material from scientists at Imperial College could do away with the need for traditional batteries forever


တုိးတက္လာတဲ ့နည္းပညာမ်ားကေတာ ့အံ ့မခန္းပါပဲဗ်ာ...
အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ.... 
Mail ထဲကရတာကိုၿပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
The battery, which has powered our lives for generations, may soon be consigned to the dustbin of history.
British scientists say they have created a plastic that can store and release electricity, revolutionising the way we use phones, drive cars  -  and even wear clothes.
It means the cases of mobiles and iPods could soon double up as their power source  -  leading to gadgets as thin as credit cards. 
The technology could also lead to flexible computer screens that can be folded up and carried around like a piece of paper. 
And it could even be used to create 'electric clothes' that charge up as a person moves around and which slowly release heat when the weather gets cold. 
Dr Emile Greenhalgh, from Imperial College London's Department of Aeronautics, said the material is not really a battery, but a supercapacitor  -  similar to those found in typical electrical circuits. 
His team's prototype  -  which is around five inches square and wafer-thin  -  takes five seconds to charge from a normal power supply and can light an LED for 20 minutes.
Dr Greenhalgh, who is working with car company Volvo on a three-year, £3million project to use the material in hybrid petrol-electric cars, said: 'We think the car of the future could be drawing power from its roof or even the door, thanks to our material.
'The applications for this material don't stop there  -  you might have a mobile that is as thin as a credit card because it no longer needs a bulky battery, or a laptop that can draw energy from its casing so it can run for longer.' 
The material charges and discharges electricity quicker than a conventional battery, and does not use chemical processes  -  giving it a longer lifespan, he added.
The scientists plan to use it to replace the metal floor of a Volvo car's boot which holds the spare wheel. 
This would mean Volvo could shrink the size of its hybrid battery  -  and cut down the weight of the car, making it more efficient. 
Dr Greenhalgh said: 'No one has created a material like this  -  within ten years it could replace batteries.' 
 
 

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


0 comments: to “ The battery's dead

Design by Amanda @ Blogger Buster